د

 

 

 

التماس به خدا شجاعت است ، اگر برآورده شد رحمت است، اگر برآورده نشد حكمت است ، التماس به خلق ذلت است ، اگر برآورده شد منت است، اگر برآورده نشد خفت است.

 

 

  

اسرار و رموز خوشبختي در اين است : از آنچه كه از دنيا گذشته،براي آنچه باقي مانده است عبرت بگيريد. امام علي(ع)

 

  

  قابل توجه اولياء گرامي  

كليه ي پيامهاي ارسالي از طرف والدين محترم مطالعه و مورد بررسي قرار مي گيرد.

مديريت دبستان مهتاب  

 


                                               

 

بهترين دوست

 

 

روزي دو دوست در بياباني راه مي رفتند . ناگهان بر سر موضوعي اختلاف پيدا كردند و كار به مشاجره كشيد .يكي از آنها از سر خشم سيلي محكمي توي گوش ديگري زد .

 

دوست سيلي خورده هم ،خون سرد روي شن هاي بيابان نوشت : امروز بهترين دوستم بر چهره ام سيلي زد . آن دو كنار يكديگر به راه رفتن ادامه دادند تا به يك آبادي رسيدند. تصميم گرفتند قدري آنجا بمانند و استراحت كنند. ناگهان پاي شخصي كه سيلي خورده بود لغزيد و داخل بركه افتاد و چون شنا بلد نبود نزديك بود غرق شود اما دوستش به كمك او شتافت و نجاتش داد . فرد نجات يافته به سختي و روي صخره سنگي نوشت: امروز بهترين دوستم جان مرا نجات داد . دوستش با تعجب پرسيد : آن روز تو سيلي مرا روي شن هاي بيابان نوشتي اما امروز به سختي روي تخته سنگ نجات دادنت را حكاكي كردي ؟

 

آن يكي هم لبخندي زد و گفت: وقتي كسي ما را آزار مي دهد بايد روي شن هاي صحرا بنويسيم تا بادهاي بخشش آن را پاك كنند ولي وقتي كسي محبتي به ما مي كنند بايد آن را روي سنگ بنويسيم تا هيچ بادي نتواند آن را از ياد ما ببرد.

 


 

خداوندا

قلبي نيرومند عطا فرما كه هيچ نوع فكر ناشايستي نتواند آنرا ناتوان سازد٬

دلي شكست ناپذير عطا كن كه هيچ مصيبتي نتواند آنرا خسته نمايد.

باطني پاك و راست ببخش كه هيچ نوع خيال فاسد و ناشايستي نتواند آنرا از راه بدر برد.

و نيز اي خداوند مرا فهم بده تا ترا بشناسم٬

وقت عطا كن تا ترا جستجو كنم

و حكمت تا ترا بيابم

                                                                   آمين