خوارترین مردم کسی است که به مردم اهانت می کند.حضرت محمد( ص)